Управно право, као носећа дисциплина унутрашњег јавног права има за циљ утврђивање, систематизовање и презентовање општих правних норми којима се уређује или регулише управа. Обзиром да је у правном систему Србије управа функција власти, чије су све активности уређене нормама управно-правног режима власти, опште правне норме о управи сврстане су у три међусобно повезане целине - норме о организовању, вршењу и контроли вршења управе. Друкчије речено, ова дисциплина омогућава студентима да стекну основна знања о: 1) органима и организацијама, државног или недржавног карактера који у нас врше управну функцију;  2) садржини управне функције и поступку њеног вршења (управни поступак) и 3) контроли законитости и целисходности вршења управе (управни спор)